• บริษัท อรุณ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด

  ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

  สำนักงานกฎหมาย
  ที่มีความน่าเชื่อถือ

 • บริษัท อรุณ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด

  ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

  รับฟ้องคดี
  ประกันภัยอุบัติเหตุ

 • บริษัท อรุณ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด

  ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

  รับให้คำปรึกษา
  คดีทั่วไป

พันธกิจ

สำนักงานกฎหมายที่มีความน่าเชื่อถือ มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอย่างถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงการปกป้องสิทธิของตน ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความช่วยเหลือด้านข้อกฎหมาย ช่วยให้ท่านตัดสินใจรับ บริการ สร้างความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยการปฏิบัติต่อท่านด้วยความซื่อสัตย์ ให้เกียรติและให้ความเคารพ สร้างเสริม คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีแก่พนักงานเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยอดเยี่ยม

สำนักงานกฎหมายโดยทีมงานมืออาชีพ

บริการของเรา

ฟ้องคดีประกันภัยและบริการให้คำปรึกษาคดีต่างๆ

 • คดีแพ่ง

  เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของ บุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้ เป็นกฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพ สิทธิ และหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก การสมรส คดีที่ฟ้องเพื่อเรียกเงินระหว่างกัน เช่น คดีกู้ยืมเงิน คดีผิดสัญญา คดีเช่าทรัพย์ คดีตั๋วเงิน คดีจำนอง คดีซื้อขาย เป็นต้น

 • คดีประกัน (อุบัติเหตุ)

  การฟ้องเพื่อเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย เป็นสัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนฝ่ายผู้เอาประกันภัย จากการอุบัติเหตุ โดยผู้เอาประกันภัยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับประกันภัยเข้ามาคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของตน เวลาที่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือกระทั่งความสูญเสีย หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยให้บุคคลภายนอกผู้เสียหายสามารถ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเงินจำนวนหนึ่งจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง ถ้าหากไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียงร้องในทางศาลได้

 • คดีอาญา

  คดีที่ฟ้องร้องกันเนื่องจากมีการกระทำความผิดทางอาญา หรือที่พูดกันง่ายๆ ว่า ฟ้องร้องเพื่อให้อีกฝ่ายติดคุก หรือรับโทษอื่นๆในทางอาญา โทษตามกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ ได้กำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดไว้ ๕ สถาน ตามลำดับความร้ายแรงของการกระทำความผิด คือ (๑) ประหารชีวิต (๒) จำคุก (๓) กักขัง (๔) ปรับ (๕) ริบทรัพย์สิน เช่น คดีทำร้ายร่างกาย คดีลักทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีฆ่าคนตาย คดีประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต คดีรับของโจร เป็นต้น

 • คดีที่ดิน

  คดีที่เกี่ยวกับที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 139 ที่ดินแบ่งประเภทออกเป็น 1. ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ สังเกตุได้จากที่ดินจะมีโฉนดที่ดิน 2.ที่ดินมีเพียงสิทธิครอบครอง สังเกตุได้จากที่ดินจะมีเอกสารสำคัญแสดงสิทธิการครอบครองคือ น.ส.3 , น.ส.3 ก หรือ ส.ค.1 หรือเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประชาชนไม่อาจอ้างสิทธิใดๆ ต่อสู้กับรัฐได้เลย เป็นต้น

  สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินที่อาจเกิดข้อพิพาทกันได้ เช่น กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน ลักษณะ 2 , สิทธิครอบครองปรากฎอยู่ในบรรพ 4 ลักษณะ 3 , ภาระจำยอมตามบรรพ 4 ลักษณะ 4, สิทธิอาศัย ตามบรรพ 4 ลักษณะ 5 , สิทธิเหนือพื้นดิน ตามบรรพ 4 ลักษณะ 6 , สิทธิเก็บกิน ตาม บรรพ 4 ลักษณะ 7 , ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ตามบรรพ 4 ลักษณะ 8 เป็นต้น

  งานที่บริษัทอาทิเช่น สัญญาจะซื้อจะขาย/อสังหาริมทรัพย์/ครอบครองปรปักษ์/การครอบครองแทน/ถอนคืนการให้/เรียกที่ดินคืน/ทางจำเป็น/ภาระจำยอม/การแบ่งแยกที่ดินกรรมสิทธิ์/บุกรุก/ฟ้องขับไล่/จำนองที่ดิน

 • คดีจัดการมรดก

  คดีที่พิพาทกันระหว่างทายาทที่มีสิทธิในการรับมรดกด้วยกันตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรม หรือคดีที่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกถูกฟ้องในฐานะทายาท ให้รับผิดชอบหนี้ที่ผู้ตายเป็นหนี้อยู่ เรื่องการจัดการมรดกนั้น มีกฎหมายบัญญัติรับรองอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก ลักษณะ 4 ว่าด้วยเรื่อง

  1. เมื่อบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย หรือกรณีกฎหมายถือว่าถึงแก่ความตาย บรรดาทรัพย์สิน สิทธิหน้าที่และ ความรับผิดต่างๆ ของเขาที่มีอยู่ก่อนตายจะกลายเป็นมรดก ตกทอดแก่ทายาท ตามมาตรา 1599 และมาตรา 1600 ซึ่งจะต้องมีผู้จัดการมรดกดังกล่าว เพื่อแบ่งปันแก่ทายาทต่อไป
  2. ผู้จัดการมรดกนั้นอาจมีได้หลายกรณี เช่น ผู้จัดการมรดกที่ทายาทตกลงยินยอมตั้งกันเอง หรือกรณีผู้เป็นเจ้า มรดกได้ทำพินัยกรรมตั้งไว้ รวมทั้งกรณีที่ทายาทไม่อาจตกลงกันได้ และไม่มีพินัยกรรมของผุ้เป็นเจ้ามรดกแต่ง ตั้งผู้จัดการมรดกไว้จึงอาจแต่งตั้งโดยคำสั่งศาลได้ ตามมาตรา 1711
  3. ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมอาจตั้งขึ้นได้ (ตามมาตรา 1712)
  4. ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้
  5. ถ้าศาลตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อการใดโดยเฉพาะ ผู้นั้นไม่จำต้องทำบัญชีทรัพย์มรดก เว้นแต่จะจำเป็นเพื่อการ นั้น หรือศาลสั่งให้ทำ ตามมาตรา 1714
  6. ผู้ทำพินัยกรรมจะตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนให้เป็นผู้จัดการมรดกก็ได้
  7. หน้าที่ของผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้ฟังหรือถือว่าได้ฟังคำสั่งศาลแล้ว ตามมาตรา 1716
 • คดีครอบครัว

  คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว อาทิเช่น คดีฟ้องหย่าแบ่งสินสมรส ดังนั้น คดีครอบครัวจึงแบ่งออกได้ดังนี้คือ คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระทำ การใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีที่เกี่ยวด้วยการสมรส รวมทั้งพิพาทกันด้วยสิทธิและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ทั้งหมด คดีที่เกี่ยวด้วยสถานะและความสามารถของบุคคลอันเกี่ยวกับครอบครัวหรือส่วนได้เสียของผู้เยาว์ซึ่งพิพาทกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในบรรพ 1 ลักษณะ 2 ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชน และครอบครัว

ต้องการความช่วยเหลือ

โทรหาเราตอนนี้ : 08-2478-7916

ติดต่อเรา

ติดต่อเราตอนนี้

ความรู้กฎหมาย

August 25, 2022

คำขยายนิยามศัพท์กฎหมาย (ให้ความรู้)

คำขยายนิยามศัพท์กฎหมาย (ให้ความรู้)

สำนักงานกฎหมายโดยทีมงานมืออาชีพ

ประสบการณ์การทำงานของทีม

0 +

ให้การปรึกษาด้านกฎหมาย

0 %

ข้อมูลด้านกฎหมาย

0 %

Successful cases

0 %

ความรวดเร็ว

0 %

การบริหาร

ข้อความจากเรา

สิ่งที่อยากจะบอก

 • Purpose? The origin story. The motivation. Division. The vision. What we noticed was that Covid provided an opportunity to relocate people back to Ison people who wanted to come back anyway or people who wanted to stay but plans probably have to leave. And we thought what if we can take advantage of that and leverage it to get some of the best talent that Thailand has offered to come to come to claw and open several different kinds of professional services.

  Those services include a law firm a real estate company a finance company and as you all know Darika United Clinics. But what you may not know is we also have a research center called a Stanley research center and push one laps which sponsors three fellowships Sullivans in partnership with come to the hospital. That’s a future thing I know I’m just make a note right now.

  Just so I can keep it all like Idia Sinoe And so we were able to bring together from around the sun and also around all of Thailand and even Texas talent into come to class. We’ve already created 30 jobs directly. And we estimate conservatively that we’ve created at least 15 more within the town. What is my personal motivation for wanting to do this? Fame and glory.

  Aaron M. Stanley

 • อรุณ ลอว์ เฟิร์ม ของเราเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำคดีฟ้องประกันภัย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วประกันภัยไม่ยอมชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ให้การช่วยเหลือเยียวยาใดๆ เราจะทวงความยุติธรรมกลับมาให้คุณเอง อีกทั้งสำนักงานกฎหมายของเรามีทนายความคอยให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทนายความมืออาชีพ เพราะเราทราบดีว่าปัญหาที่เกิดกับลูกความเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ปรึกษา ช่วยเหลือ อย่างถูกต้องโดยเร็ว

  จุฑาทิพย์ นันทโพธิเดช

  หัวหน้าทีมทนายความ